Ga naar hoofdcontent

Algemene Voorwaarden

1. Inleidende bepalingen

 1. Deze Bedrijfsvoorwaarden dienen ter definitie van de relatie tussen ons bedrijf, Notino Benelux BV, met maatschappelijke zetel te Nieuwe Keizersgracht 58, 1018DT Amsterdam, KvK-nummer 67537308, als verkoper en eigenaar van de webwinkel www.notino.nl, en u, onze klant, die met ons een koopovereenkomst sluit.

 2. Wij behandelen al onze klanten gelijk en bieden hen dezelfde voordelen, ongeacht of zij consumenten zijn. Daarom zijn de in deze Bedrijfsvoorwaarden vastgelegde regels van toepassing op al onze klanten.

 3. Deze Bedrijfsvoorwaarden betreffen voornamelijk de aankoop van goederen via onze webwinkel. Zij zijn eveneens van toepassing op de aankoop van goederen via de klantenlijn.

2. Het sluiten van de Koopovereenkomst

 1. U kan met ons op afstand een koopovereenkomst sluiten via onze webwinkel of klantenlijn.

 2. Indien een koopovereenkomst op afstand gesloten wordt, zal de bestelling die wordt geplaatst door middel van bevestiging van de bestelling op de website of via de klantenlijn beschouwd worden als een ontwerpovereenkomst. De bestelling geldt voor een periode van 7 dagen en de ontvangst ervan zal door ons via e-mail bevestigd worden. De koopovereenkomst wordt vervolgens gesloten op het moment dat wij de goederen verzenden, wat betekent dat wij de ontwerpovereenkomst aanvaarden. Wij stellen u via e-mail op de hoogte van de verzending van de goederen.

 3. Wij leveren enkel goederen in hoeveelheden bedoeld voor huishoudelijk verbruik. In bijzondere gevallen (vooral in het geval van kortingen of uitverkoop) hebben wij het recht om de maximale hoeveelheid te bepalen die wij kunnen leveren.
 4. Een bestelling in de webshop wordt verzonden zodra u op de knop 'Bestellen' klikt. De op dat moment geldige handelsvoorwaarden en de gegevens van uw bestelling worden gedurende 6 jaar gearchiveerd. Indien u in de bestelling foute gegevens hebt ingevoerd, kunt u die verbeteren door middel van het bestelformulier of uw klantaccount.  

3. Opzeg zonder reden

 1. Van rechtswege heeft u het recht om een via internet of telefoon gesloten overeenkomst zonder opgave van reden op te zeggen tot 14 dagen na ontvangst van de goederen. Bij ons bedrijf heeft elke koper het recht om zich zonder opgave van reden uit de overeenkomst terug te trekken tot 90 dagen na ontvangst van de goederen.

 2. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, dient u ons binnen de hogervermelde termijn op de hoogte brengen van uw beslissing om de overeenkomst op te zeggen. Dit doet u het best door ons te contacteren via [email protected] of op het nummer 020 369 0603. U kan ook het modelformulier voor opzegging van de overeenkomst gebruiken, dat u hier kan vinden.

 3. Indien u de overeenkomst opzegt, zullen wij u de aankoopprijs van de goederen terugbetalen. Indien u opzegt binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen, heeft u recht op vergoeding van de verzendingskosten tot maximaal het bedrag van de goedkoopste manier van levering. Indien u de overeenkomst later opzegt, zullen wij u enkel de aankoopprijs van de goederen terugbetalen. Bovenvermelde bedragen zullen zonder uitstel terugbetaald worden, ten laatste binnen 14 dagen na de datum van opzegging. Overeenkomstig de wet mogen wij echter wachten met de terugbetaling totdat u de goederen heeft geretourneerd. Voor de terugbetaling hanteren wij dezelfde betaalwijze als degene die werd gebruikt voor het betalen van de aankoopprijs, tenzij wij anders overeenkomen.

 4. U dient de goederen onverwijld en ten laatste binnen 14 dagen na de datum van opzegging naar ons terug te sturen. Stuur de goederen naar het volgende adres: EXPANDECO – NOTINO, Nikola Durmaz, Hoofdstraat 163, 8162AG Epe. Indien de verkoper de klant in het kader van de koopovereenkomst gratis extra goederen stuurt (“geschenk“), dan moet ook dit geschenk geretourneerd worden. Indien de klant het geschenk niet tezamen met de goederen aan de verkoper retourneert, heeft de verkoper het recht om te wachten met de terugbetaling van de aankoopprijs totdat ook het geschenk is geretourneerd. De kosten voor retournering van de goederen worden in dat geval betaald door de klant.

 5. Gelieve kennis te nemen dat u van rechtswege aansprakelijk bent voor elke waardevermindering van de goederen ten gevolge van manipulatie met de goederen op een andere manier dan nodig is om u vertrouwd te maken met de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen (bijv. indien u een parfum gebruikt nadat u het al getest heeft). Gelieve eveneens kennis te nemen dat u niet het recht heeft om de overeenkomst op te zeggen indien goederen aangepast werden volgens uw wensen in de bestelling (bijv. verpakking met persoonlijke gravures) of indien u goederen uit hun verpakking heeft genomen die omwille van hygiënische redenen niet in hun verpakking kunnen worden teruggestoken (bijv. geopende schoonheidsmiddelen of andere goederen die rechtstreeks in contact met uw huid komen). Verder wil de verkoper erop wijzen dat het niet meer mogelijk is om de overeenkomst inzake een ecologische of cadeauverpakking op te zeggen van zodra de producten verpakt zijn en de dienst dus reeds geleverd is (de verkoper levert de dienst van een ecologische of cadeauverpakking onmiddellijk na de bestelling, voor zover de klant deze dienst in zijn bestelling heeft gekozen).

4. Klachten

 1. Indien de goederen bij levering een gebrek vertonen, kunnen wij een vergoeding overeenkomen in de vorm van een waardebon. U heeft ook het recht om de herstelling van het gebrek te eisen in de vorm van een vervangende levering of reparatie. Indien de herstelling van het gebrek onmogelijk is of ons onredelijk lijkt, heeft u het recht om een korting op de aankoopprijs te vragen of, indien het een wezenlijk gebrek betreft, om de koopovereenkomst op te zeggen. U heeft dezelfde rechten indien een dergelijk gebrek later aan het licht komt.

 2. Wij zijn aansprakelijk voor gebreken aan goederen indien deze gebreken aan het licht komen binnen twee jaar na levering van de goederen of voor de vervaldatum vermeld op de verpakking.

 3. Goederen zullen als gebrekkig worden beschouwd in het bijzonder wanneer zij niet de gebruikelijke of voorgestelde eigenschappen hebben, hun doel niet dienen, de wettelijke vereisten niet vervullen of niet geleverd werden in de overeengekomen hoeveelheid. Geliefd er kennis van te nemen dat een verhoogde gevoeligheid of een allergische reactie op geleverd goederen niet als een gebrek aan de goederen kan worden beschouwd. Ook tekortkomingen aan geschenken of andere kosteloze prestaties die wij buiten het kader van uw bestelling leveren, kunnen niet als een gebrek beschouwd worden.

 4. De foto’s van goederen in onze webwinkel dienen slechts ter illustratie en vormen geen bindende weergave van de eigenschappen van de goederen (de verpakking kan bijvoorbeeld anders zijn wegens een door de producent doorgevoerde wijziging).

 5. Graag beantwoorden wij al uw vragen aangaande klachten via [email protected] of op het nummer 020 369 0603. Gelieve ons de goederen die de klacht betreffen op te sturen tezamen met een ingevuld klachtenformulier, dat u hier kan vinden naar het volgende adres EXPANDECO – NOTINO, Nikola Durmaz, Hoofdstraat 163, 8162AG Epe. Bij het invullen van het retourformulier vergeet dan zeker niet te vermelden wat u beschouwt als gebrek of hoe het gebrek zich uit, evenals de manier waarop u wenst dat uw klacht behandeld wordt.

 6. Wij zullen u via e-mail op de hoogte houden van het verloop van de klachtenprocedure, met name van de ontvangst en de aanvaarding of afwijzing. Wij kunnen u ook telefonisch contacteren.

 7. Wij zullen zonder uitstel een beslissing nemen over uw klacht. Het verwerken van een klacht inclusief het herstellen van het gebrek duurt meestal niet langer dan 30 dagen. In het andere geval heeft u het recht om de koopovereenkomst op te zeggen. U dient ons de nodige samenwerking te verlenen om aan bovenvermelde termijn te kunnen voldoen.

 8. Indien de klacht gerechtvaardigd is, nemen wij alle kosten in verband met de retournering van de goederen ten laste.

5. Betaalwijze en manier van levering

 1. U kan de betaalwijze en manier van levering kiezen uit de mogelijkheden die wij bieden. Voorafgaand aan de verzending zullen wij u berichten over de gekozen manier van betaling en levering en de daarmee samenhangende kosten. Indien je ervoor kiest om met een kredietkaart te betalen, erkent jij dat het te betalen bedrag rechtstreeks van de kredietkaart zal worden afgeschreven op het ogenblik van de transactie.

 2. De manieren van betaling en levering die wij momenteel bieden en hun kostprijs kan u hier vinden.

 3. De vermelde leveringstermijnen zijn slechts indicatief en zijn gebaseerd op de verwachte leveringstermijnen van de koeriersbedrijven.
 4. Wij behouden ons het recht voor om de levering van goederen in bepaalde gevallen kosteloos aan te bieden.

6. Diversen

 1. Wij bieden onze klanten verschillende kortingen en geschenk- en andere bonnen. Het gebruik ervan is onderhevig aan regels die wij aan de klant per individueel geval zullen meedelen. Tenzij anders vermeld, kan elke kortings- of geschenkbon slechts eenmaal gebruikt worden en kan er per aankoop slechts één bon van hetzelfde type gebruikt worden. Tenzij anders bepaald, kunnen kortingen niet samengevoegd worden. Indien de waarde van een geschenkbon hoger is dan de waarde van de volledige aankoop, zal het verschil niet naar een nieuwe bon overgedragen worden en zal het ongebruikte bedrag niet terugbetaald worden.

 2. Het kan dat u in verband met een gedane aankoop een evaluatieformulier ontvangt van een derde partij. Zo kan u uw ervaring met de aankoop en de goederen delen met anderen. U doet ons een plezier als u door middel van de vragenlijst uw mening geeft.

7. Het versturen van samples

 1. In ons aanbod vindt u de Notino Try&Buy-dienst en aan bepaalde klanten bieden wij het verzenden van gratis samples. Wij behouden ons het recht voor om u een gratis zending te bieden met geursamples en proefjes van andere schoonheidsmiddelen in functie van het huidige aanbod van de webwinkel. De bedoeling is dat u de in de webwinkel aangeboden producten kan testen.

 2. De keuze van samples voor de Notino Try&Buy-dienst is beperkt in functie van onze voorraad en het huidige aanbod van de webwinkel.

 3. De Try&Buy-dienst en de verzending van gratis samples dienen om de klant in kennis te stellen van het aanbod van de webwinkel, en de bedoeling is niet dat u de kwaliteit of het design beoordeelt op basis van het overeengekomen sample. De Try&Buy-dienst en de verzending van gratis samples zijn kosteloze diensten van publicitaire aard en vormen geen prestatie onder een koopovereenkomst. Daarom kan geen enkele tekortkoming in een sample rechten doen ontstaan uit hoofde van gebrekkige prestatie.

 4. Het kan zijn dat wij u contacteren om u te bevragen over uw tevredenheid over het gekozen product. Wanneer u verzoekt om een product te sturen, geeft u namelijk uw toestemming om gecontacteerd te worden.

8. Algemene informatie

 1. Overeenkomstig de Wet op registratie van verkoopopbrengsten is de verkoper verplicht om de klant een reçu te geven. De verkoper is ook verplicht om de verkoop online te registreren bij de belastingdienst, in het geval van technisch defect ten laatste binnen de 48 uur.

 2. In geval van geschillen kunnen deze online worden beslecht met de daarvoor bevoegde entiteit die voor Nederland Onlinegeschillenbeslechting http://ec.europa.eu/consumers/odr/ is. Het geschil kan online, in der minne en buiten de rechtbank worden beslecht.

 3. De overeenkomst wordt gesloten in Nederland en wordt beheerst door het Nederlandse recht.

 4. Alle prijzen van producten en diensten worden opgegeven inclusief de op het moment van het plaatsen van de bestelling toepasselijke btw. Indien het btw-tarief wijzigt voordat de koopovereenkomst afgesloten is of voordat de goederen verzonden worden, is de klant verplicht om, naargelang de gekozen betaalwijze, elk betaaltekort te vereffenen, of andersom zal de verkoper onverwijld een e-mail naar de klant sturen met de vraag op welke manier hij een teveel aan aankoopprijs aan de klant kan terugbetalen. De verzending van goederen zal een factuur bevatten. De factuur kan door de verkoper ook in elektronische vorm verstuurd worden in de e-mail die de klant informeert over de verzending van de goederen. Alle goederenprijzen, met inbegrip van kortingsprijzen, gelden tot nader order of tot uitputting van de voorraden.

Heb je een vraag? Mail ons.
Door verzending zal de vennootschap Notino Benelux BV uw gegevens verwerken ter afwikkeling van uw verzoek op basis van een rechtmatig belang. In overeenstemming met het Privacybeleid, kunt u een bezwaar indienen tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens.